91.GIF - 427BYTESShikoku EV Rally Festival 1998: すべてはここから始まった
(高松〜新居浜〜池田〜徳島〜室戸〜高知)

91.GIF - 427BYTESShikoku EV Rally Festival 1999: 徳島大会
(吉野川エリア)

91.GIF - 427BYTESShikoku EV Rally Festival 2000: 高知大会
(高知県東部エリア)

91.GIF - 427BYTESShikoku EV Rally Festival 2001: 香川こんぴら大会
(西讃エリア)

Shikoku EV Week 2002: 新居浜大会
(愛媛県東部エリア・四国全域)
 

Shikoku EV Week 2003: 徳島大会
(徳島県東部エリア・四国全域)
 

91.GIF - 427BYTESShikoku EV Rally '04: 四国EVラリー’04のページ

91.GIF - 427BYTESTour de Shikoku EV '04: 四国EV駅”電”04のページ

HOME_BTTN.GIF